سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس شواری اسلامی 
نماینده  
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
نهاد رهبری 
مسئول دفتر دانشگاه علم و صنعت 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه شهید شاه آبادی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه عالی شهید مطهری 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه آیةالله مجتهدی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگه علم صنعت 
مدرس 
 
 
-----